คลิปหนีบบัตร

คลิปติดบัตรพนักงาน แบบหัวเหล็กสายพับพลาสติกอ่อนสีใน หัวคลิปติดบัตรแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับใช้ติดบัตรพนักงาน ตัวคลิปติดบัตรสามรถเข้ากับซองพลาสติก ซองหนัง